RODO

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NEWTON MEDIA SP. Z O.O.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
 
Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”), przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest spółka NEWTON MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87 (00-801), zwana dalej Administratorem lub NM. 
 
Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) .
 
Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 
2. JAK PRZETWARZAMY DANE?
 
NM dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:
=> przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą; 
=> zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz przetwarzane dalej w sposób zgodny z tymi celami; 
=> adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
=> prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
=> przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane; 
=> przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 
3. KIEDY PRZETWARZAMY DANE?
 
Dane przetwarzamy w sytuacjach, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. skierowania zapytania/oferty mailowo lub telefonicznie, złożenia swojej aplikacji) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. z ogólnodostępnej przestrzeni internetowej, czy od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem/klientem).
 
4. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z RELACJAMI BIZNESOWYMI I KONTAKTEM.
 
a). Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
 
Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (klientów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy strony www.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
 
Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców.
 
b). Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
 
W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:
=> nawiązania współpracy;
=> zawarcia i wykonywania umowy;
=> rozliczenia umów;
=> udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
=> marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług NM;
=> obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń.
 
Podstawą przetwarzania Danych przez NM jest:
=> niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą (art.6 ust. 1 lit. b RODO);
=> realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art.6 ust. 1 lit. c RODO);
=> prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, a także kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 
Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie, czy też w celu prowadzenia korespondencji.
 
c). Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
 
Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
Dane osób, które skontaktowały się z NM będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
d). Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
 
Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (np. podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT czy marketingu.
 
5. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ.
 
a). Jakie Dane przetwarzamy w związku z rekrutacją?
 
Jako Administrator przetwarzamy Dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, Dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, Dane dotyczące uprawień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.
 
b). Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z rekrutacją?
 
W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach:
=> rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
=> obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń.
 
Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, natomiast w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa zgoda (art.6 ust. 1 lit. a RODO). 
 
Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.
 
c). Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z rekrutacją?
 
Dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 
d).  Kto jest odbiorcą Danych w związku z rekrutacją?
 
Dane przetwarzane przez nas w związku z rekrutacją mogą być przekazywane innym podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji oraz świadczącym na naszą rzecz usługi IT.
 
6. CZY PAŃSTWA DANE TRAFIAJĄ POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?
 
Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, NM podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:
=> stosowanie określonych klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
=> transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. 
 
W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
 
7. JAKIE UPRAWNIENIA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?
 
Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo: 
=> dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;
=> żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
=> wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
=> przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda). 
 
Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. KONTAKT:
 
W sprawach związanych z przetwarzanie Danych mogą się Państwo skontaktować z NM pod adresem e-mail: iod@psmm.pl.

Informacje prasowe


NEWTON Media

NEWTON Media Sp. z o.o.
CIC Warsaw / Varso Place

ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
T: +48 22 718 33 35
E-mail: sales@newtonmedia.pl

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000175008
NIP: 954-23-53-892
REGON: 276939364
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 PLN

Kontakt z nami

Kontakt z nami

Facebook

  • Ekipa Newton Media po ukończeniu Runmagedonu :) Ciekawe czy do poniedziałku uda się nam wyczyścić obce formy życia z różnych zakamarków ciała...

    27. 5. 2017

LinkedIn

  • NEWTON Media Sp. z o.o.
    CIC Warsaw / Varso Place jest częścią międzynarodowej grupy oferującej swoje usługi na rynku polskim, czeskim i słowackim…

Webdesign: Cyber Fox, s.r.o.